ZARZĄDZANIE

slajd03W zakresie zarządzania nieruchomością wspólną budynku proponujemy:

 • obsługę administracyjną przez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości,
 • obsługę finansowo – księgową, bazującą na oprogramowaniu LokaleNET,
 • dostęp właścicieli do indywidualnych kont w programie (LokaleNET(https://mmsoft.com.pl/lokale.php?Adm=390)
 • nadzór techniczny prowadzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości,
 • prowadzenie konta bankowego, konta oszczędnościowego Wspólnoty,
 • korzystne stawki za przeglądy ogólnobudowlane roczne i pięcioletnie,
 • profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń,
 • korzystną stawkę za utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG ZARZĄDZANIA 

ORGANIZOWANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, A W TYM:

 • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku,
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP,
 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali
 • składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych,
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty,
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał, organizacja zebrań.

II. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu,
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku ,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami,
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali,
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w zakresie dotyczącym ich lokali,
 • przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku,
 • wykonywanie na polecenie zarządu wspólnoty lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą,
 • organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej (opłacenie lokalu jest kosztem ponoszonym przez wspólnotę).

III. KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości,
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy.

IV. OBSŁUGA BANKOWA

 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy, założony dla wspólnoty w wybranym banku

V. OBSŁUGA PRAWNA

 • prowadzenie windykacji
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

VI.WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego,
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty,
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień,
 • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

VII. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

 • zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku wspólnoty (jego wielkości, sprzątania ręcznego lub użycia maszyn czyszczących, pielęgnacji zieleni, użycia odpowiednich środków czyszczących itp.)
 • częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia
 • w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika.
 • przeniesienie odpowiedzialności, uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, na właścicieli zwierząt domowych za nieczystości i szkody powstałe przy wyprowadzaniu zwierząt.

VIII. NADZÓR NAD BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości,
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali,
 • dobór firmy konserwującej w zależności od potrzeb indywidualnych wspólnoty,
 • nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych,
 • zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • planowanie niezbędnych remontów,
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac,
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

IX.WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I GABARYTÓW

 • realizowanie i kontrolowanie ustaleń umowy dotyczącej wywozu nieczystości.

X. UBEZPIECZENIE BUDYNKU

 • przygotowanie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Utrzymanie czystości i porządku w klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania:

 • codzienne zamiatanie klatek schodowych, usuwanie kurzu z balustrad, parapetów, skrzynek elektrycznych itp;
 • mycie klatek schodowych, lamperii, drzwi do pomieszczeń wspólnego użytkowania nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;
 • mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania nie rzadziej niż raz na 4 miesiące;
 • mycie drzwi wejściowych i wewnętrznych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;
 • dezynsekcja pojemników na śmieci;

Usuwanie śmieci z terenu Wspólnoty.
W okresie zimy oczyszczanie ze śniegu i lodu powierzchni utwardzonych, zaworów wodnych i gazowych, usuwanie śliskości przez posypywanie piaskiem.
Pielęgnacja trawników, kwietników i nasadzeń w granicach przydzielonego terenu w miarę potrzeb:

 • wygrabianie trawników,
 • koszenie trawników,
 • przekopywanie i pielenie mis przy drzewach i krzewach,
 • przycinanie i odchwaszczanie żywopłotów,
 • odchwaszczanie i spulchnianie rabat kwiatowych oraz nasadzeń w skrzynkach betonowych,
 • czyszczenie krawężników,
 • w przypadku suszy podlewanie trawników i krzewów.

Systematyczne sprawdzanie i natychmiastowe zgłaszanie usterek technicznych budynku oraz awarii administratorowi i odpowiednim służbom miejskim (włazy na dachy, zalewania w czasie deszczu, skrzynki elektryczne, telefoniczne itp.).
wymiana żarówek w pomieszczeniach wspólnych budynków Wspólnoty.
Zdejmowanie nieaktualnych ogłoszeń.
Usuwanie ogłoszeń, plakatów umieszczonych bez zgody Wspólnoty na budynkach.

Wywieszanie flagi państwowej w dniach 3 maja i 11 listopada.
Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
Zapewnienie środków czystości oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.